Home > VEO: Members
क्र.सं. आजीवन /साधारण सदस्यको नाम: ठेगाना अपाङ्गता अपाङ्घताको प्रकृति लिङ्ग मोबाइल/फोन.नं. :
सुरेशराज भण्डारी (आजीवन सदस्य) बोलाछें– १२ पूर्ण दृष्टिविहीन पु. ९८४१४३१५२३
महालक्ष्मी प्रजापती (आजीवन सदस्य) थिमि शारीरिक म. ६६३३७६२
सावित्री श्रेष्ठ (आजीवन सदस्य) थिमि शारीरिक म. ९८४१०४४५८२
सुमन पलिखेल (आजीवन सदस्य) गोल्मढी –७ शारीरिक पु. ९८४१४३१५१३
साजन श्रेष्ठ (आजीवन सदस्य) कमलविनायक–४ शारीरिक पु. ९८४१२८२३१२
नानीमैया खयामली (आजीवन सदस्य) झौखेल शारीरिक म. ९८४११३२४६४
मुना मुलेपति (आजीवन सदस्य) कटुञ्जे शारीरिक म. ९८४१३७९७१६
गोपाल भोमि (आजीवन सदस्य) याछें दृष्टिविहीन पु. ९८४१२०५७८९
लक्ष्मीश्वरी लोहला (आजीवन सदस्य) सुर्यविनायक शारीरिक म. ९८४१३९४५९८
१० इशवरीमौया लाखा (आजीवन सदस्य) खौमा –५ शारीरिक   म. ९८१८४०९५३९
११ गंगा कसलवट (आजीवन सदस्य) सुर्यविनायक बहु अपाङ्गता म. ९८४३६४००८५
१२ सानुबाबु बज्राचार्य(आजीवन सदस्य) ईनाचो शारीरिक पु. ९८०८९३६८०५
१३ गंगालक्ष्मी प्रजापति (आजीवन सदस्य) भ.न.पा.–१२ शारीरिक   म. ९८४१३८२१८९
१४ उर्मिला नगरकोटी (साधारण सदस्य) गुण्डु शारीरिक   म. ५०९००६१
१५ विष्णुश्वरी कबु (आजीवन सदस्य) भ.न.पा.–१६ शारीरिक   म. ९८०३३०६२४९
१६ पुतलीमैंया तमखु (आजीवन सदस्य) भ.न.पा.–१२ शारीरिक म. ९८१३१५४७७१
१७ पुरुषोत्तम शिलाकार (आजीवन सदस्य) भ.न.पा.–१६ शारीरिक पु. ९८४१७९०४४५
१८ मञ्जु शोभा बज्राचार्य (आजीवन सदस्य) भ.न.पा.–१६ शारीरिक म. ९८०८८७५९१३
१९ सुर्यबहादुर मगजु (साधारण सदस्य) छालिङ्ग शारीरिक पु. ९८०३५७२२१७
२० विश्वजीत भैल (आजीवन सदस्य) भ.न.पा.–१६ शारीरिक पु. ९८४१०९१२६८
२१ सुनिता दुवाल (साधारण सदस्य) भ.न.पा.–१४ शारीरिक म. ९८४१११२८२८
२२ कृष्णा जोन्छो (आजीवन सदस्य) भ.न.पा.–१७ बहु अपाङ्गता म. ९८०८९७२२२४
२३ सृजन मुलेपति (आजीवन सदस्य) कटुञ्जे बौद्धिक पु. ९८०३८३४३६१
२४ मदनकृष्ण श्रेष्ठ (आजीवन सदस्य) थिमि शारीरिक   पु. ९८५१००१८१८
२५ रमा शिल्पकार (आजीवन सदस्य) कोटेश्वर शारीरिक म. ९८४१३०००३१
२६ किरण शिल्पकार (आजीवन सदस्य) कोटेश्वर शारीरिक   पु. ९८४१३९४४५३
२७ उदयसिंह तामाङ्ग (आजीवन सदस्य) नगरकोट शारीरिक   पु. ९८४१५४३११९
२८ उमेश याकामी (आजीवन सदस्य) सल्लाघारी शारीरिक   पु. ९८४१२०१०७१
२९ कल्पना थापा/श्रेष्ठ –आजीवन सदस्य) थिमि शारीरिक   म. ९८४१३४४७००
३० दिपेन्द्र शाक्य –आजीवन सदस्य) ईनाचो शारीरिक पु. ९८०३८८१७२४
३१ म्हेन्द्रबहादुर मल्ल (आजीवन सदस्य) निकोसेरा बहु अपाङ्गता पु. ९८४१६९२२३०३
३२ गौतम सुवल (आजीवन सदस्य) भ.न.पा.–४ बहु अपाङ्गता म. ९८६००२५८२४
३३ विजेश बज्राचार्य (साधारण सदस्य) चोछें बहु अपाङ्गता पु. ९८४११३३५९३
३४ अमिता श्रेष्र्ठ (साधारण सदस्य) भ.न.पा.–४ बहु अपाङ्गता ६६१६८००
३५ आशाराम त्वायना (आजीवन सदस्य) भ.न.पा.–८ शारीरिक पु. ९८४१३००८३७
३६ पुण्यराम लागे (आजीवन सदस्य) भ.न.पा.–७ शारीरिक पु. ९८४३१६९३०९
३७ गंगाा के.सी. (आजीवन सदस्य) नगरकोट बौद्विक म. ९८४३१०१९१०
३८ शेभा बाटी (आजीवन सदस्य) दुवाकोट शारीरिक म. ९८२३०७९०५४
३९ विनु थापा (आजीवन सदस्य) कटुञ्जे शारीरिक म. ९८४९७२२२१०
४० पुण्यश्वरी शिल्पकार (आजीवन सदस्य) तेखापुखु –१६ शारीरिक म. ९८१३३२३००५
४१ रामलक्ष्मी दुमरु (आजीवन सदस्य) महालक्ष्मी–४ शारीरिक म. ९८४१११७२४३
४२ राम प्रसाद मान्नधर (साधारण सदस्य) तेखापुखु –१६ शारीरिक पु. ९८४१६२०४२७
४३ भाग्य राम सुवाल (आजीवन सदस्य) सुर्यविनायक–५ पुर्ण दृष्दिविहिन पु. ९८४३४९९३७७
४४ राधिका तिमिल्सिना (आजीवन सदस्य) दुवाकोट शारीरिक ९८४९२८११४४
४५ जनक थापा (आजीवन सदस्य) छार्लिङ्ग शारीरिक पु ९८१८९३५६७८
४६ जयश्री शिल्पकार (आजीवन सदस्य) याछें शारीरिक  म ९८०३७९८८१०
४७ राम कृष्ण अवाल (साधारण सदस्य) देकोचा शारीरिक  पु ९८४१३९४९४०
४८ रामेश्वरी नागा (साधारण सदस्य) सुर्यविनायक शारीरिक ९८६०९१६५३०